Všeobecné obchodní podmínky

1. Definice a výklad pojmů

1.1. Systém OdKarla.cz (dále jen Systém) - je systém Provozovatele, který umožňuje:

a) Prodejcům nabízet Zboží k prodeji

b) Kupujícím Zboží od Prodejců kupovat

c) Inzerentovi, Inzerentovi PLUS, Externímu inzerentovi své Zboží inzerovat.

1.2. Uživatel - subjekt, který používá systém OdKarla.cz.

1.3. Kupující - Uživatel, který má zájem o koupi Zboží a za tímto účelem se účastní Nabídky. Kupující je buď spotřebitel nebo podnikatel.

1.4. Spotřebitel - je kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s prodejcem smlouvu v systému OdKarla.cz.

1.5. Podnikatel - je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v Podmínkách pro podnikatele.

1.6. Nabídka - návrh nebo zájem o uzavření kupní smlouvy na Zboží za předem stanovenou cenu.

1.7. Prodejce - subjekt, který má s Provozovatelem uzavřenou “Smlouvu o zprostředkování” a má zájem přes Systém Provozovatele své Zboží prodat Uživatelům. Obchodní podmínky prodejce naleznete zde.

1.8. Inzerent - subjekt, který má s Provozovatelem uzavřenou “Smlouvu o propagaci” a má zájem přes Systém Provozovatele své Zboží inzerovat;

1.9. Inzerent PLUS - subjekt, který má s Provozovatelem uzavřenou “Smlouvu o propagaci PLUS” a má zájem přes Systém Provozovatele své Zboží inzerovat nebo prodávat;

1.10. Externí Inzerent - subjekt, jehož Zboží Provozovatel dobrovolně a na svůj náklad zařadil do Systému OdKarla.cz

1.11. Provozovatel - provozovatel Systému OdKarla.cz, společnost AZ Retail s.r.o., se sídlem Františka Křížka 1393/25, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 07881517, zapsaná v obchodním rejstříku C 309206 vedená u Městského soudu v Praze;

1.12. Inzerát - je textové, a/nebo obrazové sdělení popisu Zboží, které je zveřejněno v systému OdKarla.cz

1.13. Zboží - movité věci, které jsou předmětem Nabídky

1.14. Registrace - proces zadání identifikačních údajů Uživatele do Systému OdKarla.cz

1.15. Smlouva o propagaci - Smlouva, na jejímž základě se Provozovatel pokusí Inzerentovi přivést Uživatele, který má zájem Inzerentem nabízené zboží zakoupit. Za tuto propagaci náleží Provozovateli odměna.

1.16. Smlouva o propagaci PLUS - Smlouva, na jejímž základě se Provozovatel pokusí Inzerentovi PLUS přivést Uživatele, který má zájem Inzerentem PLUS nabízené zboží zakoupit. Za tuto propagaci náleží Provozovateli odměna.

1.17. Smlouva o zprostředkování - Smlouva, na jejímž základě se Provozovatel zavazuje Prodejci zprostředkovat uzavření kupních smluv vedoucích k prodeji Zboží Prodejce a přenesení vlastnických práv za toto zboží na Kupujícího. Za toto zprostředkování náleží Provozovateli odměna.

2. Vlastnosti Systému OdKarla.cz

2.1. Systém OdKarla.cz umožňuje Prodejcům, Inzerentům, Inzerentům PLUS a Externím inzerentům nabízet své Zboží k prodeji třetím osobám (Kupujícím).

2.2. Provozovatel nenabízí v rámci Systému OdKarla.cz vlastní Zboží.

2.3. Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi Kupujícím, Inzerentem, Inzerentem PLUS, Externím Inzerentem.

2.4. Provozovatel neprovádí kontrolu nabízeného Zboží a negarantuje splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Uživateli, Kupujícími, Prodejci, Inzerenty, Inzerenty PLUS a Externími inzerenty.

3. Poskytnutí kontaktních údajů, předání zakoupeného Zboží

3.1. Odpovědnost za dodání, převzetí a zaplacení Zboží nese plně Prodejce, Kupující, Inzerent, Inzerent PLUS, Externí Inzerent.

3.2. Bezprostředně po učinění Nabídky Uživatelem poskytne Provozovatel automatizovaně prostřednictvím Systému OdKarla.cz oběma stranám kupní smlouvy za Zboží kontaktní údaje nezbytné pro jejich vzájemnou identifikaci.

3.3. Kupující uzavírá kupní smlouvu na Zboží s Prodejcem, Inzerentem, Inzerentem PLUS, Externím inzerentem.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah a kvalitu popisu Zboží. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit Inzerát či změnit popis Zboží, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

4.2. Provozovatel nenese odpovědnost za kvalitu či původ nabízeného zboží, ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny. Vztah mezi Prodejcem, Kupujícím, Inzerentem, Inzerentem PLUS, Externím Inzerentem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4.3. V případě, že Prodejce, Inzerent, Inzerent PLUS připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení Inzerátu do Systému OdKarla.cz Provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu neomezenou ke způsobům užití v souladu s určením Systému OdKarla.cz a v souladu s těmito Podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo ze Systému OdKarla.cz odstranit fotografie, které nesplňují pravidla stanovená těmito Podmínkami nebo porušují autorská práva, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

4.4. Jednotlivé inzeráty mohou být za účelem zobrazování na Systému OdKarla.cz zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele. V této souvislosti je Provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení i bez souhlasu Inzerenta, Inzerenta PLUS, Externího inzerenta, Prodejce. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Inzerátů na Systému OdKarla.cz, včetně způsobu jejich třídění, a tento způsob kdykoli změnit.

4.5. Prodejce a Inzerent, Inzerent PLUS je v Inzerátu povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízeném zboží a/nebo službě, včetně údajů o funkčnosti zboží, případném poškození, opotřebení, vadách a podmínek prodeje Zboží.

4.6. Provozovatel nenese odpovědnost za stav, kdy Prodejce nedodá Kupujícímu Zboží dle kupní smlouvy, popř. kdy Kupující neuhradí řádně a včas kupní cenu. Provozovatel v rámci svých možností poskytne Uživatelům podporu za účelem řádného splnění závazků vyplývajících z kupní smlouvy.

4.7. Strany jsou oprávněny veškerou komunikaci mezi Prodejcem a Kupujícím ve věci vztahu vzniklého uzavřením kupní smlouvy (zejména předání údajů nezbytných pro provedení platby a pro zaslání Zboží, reklamace, odstoupení od smlouvy apod.) vést elektronicky.

4.8. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Systému OdKarla.cz upravovat nebo inovovat.

4.9. Na stránkách Systému OdKarla.cz se mohou zobrazovat reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby.

4.10. Na úpravu práv a povinností z kupní smlouvy se použijí obecné předpisy, zejména Nový Občanský zákoník (dále jen NOZ). Jestliže Prodejce naplňuje znaky zákonné definice „podnikatele“ dle § 420 a násl. NOZ a Kupující definice „spotřebitele“ dle § 419 NOZ, použije se též úprava tzv. spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl. NOZ).

4.11. Inzeráty v kategorii Opravím si sám může zakoupit pouze ten Kupující, který není Spotřebitel. Při nákupu zboží z této kategorie je nutné zadat IČO kupujícího Podnikatele.

5. Podmínky pro podnikatele

5.1. Pokud není u nabídky uvedeno jinak, pak Kupující podnikatel nemůže uplatnit právo z vadného plnění.

5.2. Kupujícímu podnikateli může být ze strany Prodejce umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit pouze v případě, že to Prodejce Kupujícímu podnikateli jednoznačně písemně odsouhlasí.

5.3. Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

5.4. Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující bere na vědomí, že Prodejce si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která Prodejci vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

6. Provize pro provozovatele

6.1. Provizní podmínky pro Provozovatele se odvíjí na základě Smlouvy o zprostředkování uzavřenou mezi Provozovatelem a Prodejcem nebo Smlouvou o propagaci uzavřenou mezi Provozovatelem a Inzerentem, Inzerent PLUS.

7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

7.1. V případech, kdy je Uživatel ve vztahu k Provozovateli spotřebitelem ve smyslu § 419 NOZ a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, web: www.coi.cz.

7.2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele.

8. Zpracování osobních údajů

8.1. Ochranu osobních údajů upravují Podmínky ochrany osobních údajů.

8.2. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

8.3. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje, jelikož jsou nezbytné pro splnění smlouvy (Nabídky).

8.4. Provozovatel může zpracovávat osobní údaje nad rámec výše uvedeného, pokud je takové zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

8.5. Uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o produktech nebo službách Provozovatele, Prodejců, Inzerentů, Inzerentů PLUS a Externích inzerentů, a to na Uživatelem poskytnuté e-mailové adresy.

8.6. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a v sekci Podmínky ochrany osobních údajů.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služby či služeb souvisejících se Službou či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Prodejci, Inzerentovi, Inzerentovi PLUS prostřednictvím rozhraní služby minimálně 10 dní před účinností této změny. Inzerent má právo odmítnout změnu Podmínek a ukončit registraci. Pokud Uživatel i nadále užívá po účinnosti změny Podmínek služby Systému OdKarla.cz, má se zato, že se změnami Podmínek souhlasí a přijímá je.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. října 2019.

nahoru