Vše o nákupu

Na této stránce pro Vás nachystám podrobnosti o tom, jak to u mě funguje. Najdete zde tipy a triky, jak nakupovat a další praktické informace. 

 • Pokud hledáte, jaké jsou možnosti doručení a zaplacení zboží, mrkněte na stránku Doprava a platba.
 • Jestli mi chcete zavolat, napsat, nebo se u mě stavit, naleznete informace v Kontaktech.
 • A pokud Vás zajímá, kdo jsem a jak to celé dělám, mrkněte na mou stránku O Karlovi.

Na této stránce najdete:

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 1. 12. 2016

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.odkarla.cz. Provozovatel tohoto internetového obchodu je PZ Logistic, a.s. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1. Základní ustanovení a vymezení pojmů

1.1. Kupující je spotřebitel nebo podnikatel.

1.2. Kupující spotřebitel, nebo jen spotřebitel je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani nejedná v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.3. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.4. Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

1.5. Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

2. Kontaktní údaje

PZ Logistic, a.s.
Bratří Štefanů 1169/71a
500 03 Hradec Králové, Slezské Předměstí

IČO: 04678915
DIČ: CZ04678915

Bankovní spojení: 4601714349/0800 (Česká spořitelna)

Společnost PZ Logistic, a.s. je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou B 3478

Telefon: +420 494 900 127
Email: info@odkarla.cz

Ověřit údaje o prodávajícím je možné zde.

3. Informace

3.1. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

3.2. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy naleznete zde.

3.3. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou cen a informací, které jsou zjevně chybné. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

3.4. Informace o akceptovaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Ze strany prodávajícího nejsou požadovány žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

3.5. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou nelze považovat za přijetí nabídky.  

3.6. Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva pak nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se vzájemně dohodnou jinak. 

3.7. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

3.8. Vzniklá kupní smlouva, resp. daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího.

3.9. Registrovaní uživatelé mohou k uzavřeným smlouvám přistupovat po přihlášení na internetových stránkách prodávajícího.

3.10. Zákazníkům, kteří provedou nákup bez registrace bude smlouva zaslána v elektronické podobě na požádání.

3.11. Obrázky označené textem Reálná fotografie zachycují reálný stav zboží, tak jak bude spotřebiteli dodáno. Ostatní fotografie u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

4. Doručování zboží

4.1. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, tak jak bylo uvedeno v nabídce, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do pěti pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

4.2. V případě, že dojde k poškození zásilky při přepravě, doporučuje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem neprodleně zápis o škodě.

4.3. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, předá prodávající kupujícímu ihned při převzetí zboží, v případě technického problému na straně prodávajícího nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.

4.4. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

4.5. Cena a způsob doručení jsou uvedeny zde.

4.6. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně upozorní e-mailem a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí dále prodat.

4.7. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

5. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

5.1. Kupující spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy i kdykoliv před dodáním zboží.

5.2. U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.  

5.3. Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

5.4. Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal.

5.5. Jestliže kupující spotřebitel zvolil při vracení zboží jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození vyjma poškození a opotřebení, se kterým již bylo zboží prodáváno. Náklady vrácení zboží nese kupující spotřebitel.

5.6. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího nad rámec poškození uvedeného při prodeji zboží, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

5.7. Výjimky z práva na odstoupení od kupní smlouvy:

5.7.1. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5.7.2. Dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího.

5.7.3. U smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

5.7.4. U smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze.

5.7.5. U zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit.

5.7.6. U dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal.

5.7.7. U dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik.

5.7.8. U smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

5.7.9. U smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost.

5.8. Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde v PDF, nebo zde v DOCX.

6. Práva a povinnosti z vadného plnění

6.1. Jakost při převzetí

6.1.1. Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho hmotnost, míra, množství, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

6.1.2. Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

6.1.3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

6.1.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.1.5. Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

6.1.6. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

6.2. Zákonná práva z vad

6.2.1. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. V případě koupě již použitého zboží činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění jeden rok.

6.2.2. Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

6.2.3. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

6.2.4. V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

6.2.5. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

6.2.6. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.2.7. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

6.2.8. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

6.2.9. Prodávající neodpovídá u použité věci za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí zákazníkem.

7. Vyřízení reklamace

7.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.            

7.2. Formuláře ke stažení: Uplatnění reklamace (reklamační list (PDF), reklamační list (DOCX)).

7.3. Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil.

7.4. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

7.5. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.6. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.  

7.7. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

7.8. Reklamaci kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.   

7.9. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

7.10. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

7.11. Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

7.12. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochranu osobních údajů upravují Podmínky ochrany osobních údajů.

8.2. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.3. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

9. Řešení sporů

9.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

9.2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách České obchodní inspekce.

9.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

9.4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy Evropské komise Online Dispute Resolution, která je dostupná na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.5. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.  

9.6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (ČOI).

10. Ostatní

10.1. Informace ke zboží

10.1.1. Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající získal sám, od výrobce či svého dodavatele.

10.2. Písemná komunikace

10.2.1. V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce.

10.2.2. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

10.2.3. Vyloučeny jsou změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě.

10.2.4. Smlouva a související otázky se řídí českým právem.

10.3. Dárky

10.3.1. Dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Pokud nedojde k navrácení ze strany kupujícího, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

10.4. Stížnosti

10.4.1. Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit v kterékoliv prodejně prodávajícího nebo použít infolinku na telefonu +420 494 900 127 či e-mailovou adresu: info@odkarla.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s platnými právními předpisy.

10.5. Zákon o evidenci tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

11. Účinnost obchodních podmínek

11.1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. prosince 2016. 

12. Předchozí verze obchodních podmínek

12.1. Zatím není žádná předchozí verze obchodních podmínek.

nahoru

Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

1.1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. ledna 2014.

1.2. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

1.2.1. Je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny.

1.2.2. Jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.

1.2.3. Vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti).

1.2.4. Je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením.

1.2.5. Vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

2. Uplatnění reklamace

2.1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

2.2. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to nejlépe předložením prodejního dokladu, případně potvrzením o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

2.3. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

2.4. Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

3. Lhůta pro uplatnění práv

3.1. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

3.2. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada.

3.3. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

3.4. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí zakoupeného zboží, resp. 12 měsíců v případě použitého zboží.

3.5. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

4. Vyřízení reklamace

4.1. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

4.2. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocí prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

5. Jakost při převzetí

5.1. Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

5.1.1. Zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, pak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

5.1.2. Zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

5.1.3. Zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

5.1.4. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.2. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

5.3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

5.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6. Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

6.1. Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle článku 5 reklamačního řádu. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

6.2. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

6.3. Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

7. Náklady reklamace a řešení sporů

7.1. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

7.2. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

7.3. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud.

8. Smluvní záruka za jakost

8.1. Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

9. Účinnost reklamačního řádu

9.1. Tento reklamační řád je účinný od 1. prosince 2016.

10. Předchozí verze reklamačního řádu

10.1. Zatím není žádná předchozí verze reklamačního řádu.

nahoru

Nejčastější dotazy

Dotazy k výběru zboží

Co znamená, když u produktu uvádíte, že jej nabízíte ve více variantách?

 • Většinu produktů mám v množství jednoho kusu. Může se ale stát, že se mi od jednoho produktu sejde více kusů. Pro větší přehlednost tyto kusy zařadím do jedné karty produktu a ke každému kusu uvedu, v jakém je stavu, přidám fotky a doplním cenu. Poznáte to jednoduše. Pokud mám od jednoho produktu více kusů, pak v detailu produktu napíšu, že produkt nabízím ve více kusech v různé kvalitě a stavu.
  Výběr zboží z více variant Výběr zboží z více variant

nahoru

Dotazy k objednávkám

Karle, umožňuješ osobní odběr?

 • Ano. Aktuálně nabízím osobní odběr na mé pobočce v Hradci Králové. Adresa je Bratří Štefanů 1169/71a, 500 03 Hradec Králové. Na dveřích hledejte název firmy PZ Logistic, a.s. Aktuální ceny poštovného pro jednotlivé metody převzetí najdete vždy na stránce Doprava a platba.

 • Ne, bohužel osobní odběr jsem musel zrušit. Ani přes mé opakované urgence si zákazníci zboží na osobních odběrech nevyzvedávají. A bohužel množství nevyzvednutých balíčků neustále roste. Proto osobní odběr prozatím pozastavuji. Snažím se pro Vás ale zachovat výhodnou cenu doručení balíkem do ruky od České pošty.

Je možný nákup bez registrace?

 • Je. Pokud se sami nepřihlásíte, tak Váš nákup beru jako nákup bez registrace. Musíte ale pokaždé vyplnit své údaje.
 • Pokud byste si chtěli při opakovaných nákupech ušetřit práci, stačí se zaregistrovat a před dokončením objednávky se přihlásit.

Jak se mohu zaregistrovat?

 • Je to jednoduché. V pravém horním rohu klikněte na odkaz registrace:
  Registrace - krok 1 Registrace - krok 1
 • Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo. Heslo je pro kontrolu potřeba zadat 2x:
  Registrace - krok 2 Registrace - krok 2
 • Ve své e-mailové schránce naleznete odkaz, kterým je třeba registraci potvrdit. Jakmile tak uděláte, budete u rovnou přihlášení a využívat výhody registrovaného uživatele:
  Registrace - krok 3 Registrace - krok 3

Jak se přihlásím?

 • Stačí v pravém horním rohu kliknout na odkaz přihlášení:
  Přihlášení - krok 1 Přihlášení - krok 1
 • Zadáte své přihlašovací údaje a kliknete a tlačítko "Přihlásit se". To je celé 🙂
  Přihlášení - krok 2 Přihlášení - krok 2
 • Abyste se mohli přihlásit, musíte být zaregistrováni.

Kolik mě bude stát dodání zboží?

 • Záleží na tom, jakou metodu doručení si vyberete. Cenu doručení každého kousku, který nabízím, najdete vždy v detailu produktu v záložce Cena dopravy.

Je nějak omezený počet položek, který mohu zakoupit v jedné objednávce?

 • V případě platby předem žádné omezení není. Za každých 10 položek v objednávce ale zaplatíte znovu poštovné.
 • V případě objednávky na dobírku je počet položek v objednávce omezen na maximálně 10 kusů.
 • Příklad č. 1: Chcete objednat 10 položek s platbou předem. Zaplatíte jedno poštovné.
 • Příklad č. 2: Chcete objednat 11 položek s platbou předem. Zaplatíte 2x poštovné.
 • Příklad č. 3: Chcete objednat 21 položek s platbou předem. Zaplatíte 3x poštovné.
 • Příklad č. 4: Chcete objednat 11 položek s platbou na dobírku. Taková objednávka Vám nepůjde vytvořit. Pro počet položek 11 a více dobírku vůbec nenabízím.

Lze zakoupit více kusů od jedné položky?

 • Je to možné, ale pouze v případě, že mám více kusů k dispozici. Počet kusů dané položky, které mám k dispozici najdete hned pod stavem zboží: Více kusů od jednoho produktu Více kusů od jednoho produktu
 • Nákup více položek provedete tak, že do košíku vložíte jednu položku a následně v prvním kroku košíku tlačítky + a - nastavíte požadovaný počet kusů: Více kusů od jednoho produktu v košíku Více kusů od jednoho produktu v košíku

Jak zjistím, že je moje zboží připraveno k vyzvednutí?

 • O tom, že je zboží připravené k vyzvednutí na zvolené pobočce, Vás budu vždy informovat e-mailem. Nechoďte pro zboží, dokud ode mě nebudete mít potvrzené, že je připravené. Šli byste zbytečně 🙂

Je možné si zboží pouze prohlédnout?

 • Zboží si můžete prohlédnout na fotografiích na webu v detailu produktu. Pokud jej chcete vidět naživo, jedinou možností je si zboží objednat a nechat si jej doručit. Pokud by se Vám nelíbilo, nebo nevyhovovalo, lze jej do 14 dní vrátit.

Jak mohu zjistit aktuální stav své objednávky?

 • Nejlepší možností je přes odkaz, který Vám pošlu v okamžiku vytvoření objednávky. Pod tímto odkazem vidíte vždy aktuální stav Vaší objednávky.
 • Duhou možností je po přihlášení ve Vašem profilu, kde uvidíte, v jakém stavu se objednávka aktuálně nachází. Také mi můžete zavolat, nebo napsat e-mail- viz kontakty.

Kdy vzniká kupní smlouva?

 • Teprve nový občanský zákoník, který platí od 1.1.2014, upravuje mimo jiné také podmínky pro nakupování na internetu. Vznik kupní smlouvy je v něm definován jako přijetí veřejné nabídky (= doručení objednávky spotřebitelem). Prakticky to znamená, že jako spotřebitel si v obchodě vyberete zboží, vložíte jej do košíku a po vyžadovaných krocích potvrdíte objednávku. Tento postup je detailně popsán v části Jak nakupovat.

Jak je to s DPH?

 • Všechny ceny, které vidíte u mě na e-shopu jsou včetně DPH. Podle toho, kdo je u dané položky mým dodavatelem, je u dané položky sazba DPH buď 0 %, nebo 21 %, resp. 15 %. Problematiku DPH u prodeje apoužitého zboží řeší § 90 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
 • Jste spotřebitel? Pak Vás z pohledu objednávky u mě pravděpodobně problematika DPH vůbec nezajímá 🙂 Ceny, které vidíte, jsou pro Vás konečné.
 • Jste podnikatel a nejste plátce DPH? V takovém případě pro Vás rozdělení DPH také není důležité, protože si nemůžete nárokovat její vrácení.
 • Jste podnikatel a jste plátce DPH? Pravděpodobně tedy budete po státu nárokovat vrácení DPH za u mě nakoupené položky. Zde pak záleží, kdo je u které položky mým dodavatelem. Pokud je to soukromá osoba, je sazba DPH 0 % a přestože zde nárokovat vrácení DPH můžete, je to zbytečné, protože není co vracet. Pokud je mým dodavatelem podnikatel, pak můžete danou položku zahrnout do nákladů a nárokovat vrácení DPH 21 %, resp. 15 %. Konkrétní sazbu DPH daného produktu najdete vždy na faktuře. Poštovné je vždy s 21% sazbou DPH.

Pokud Karel nabízí slevu, platí na všechny produkty?

 • Pokud není přímo u nabídky uvedeno, na jaké produkty sleva platí (například sleva pouze na produkty označené štítkem "akce"), platí sleva na všechny produkty, které jsou označené jako na centrálním skladě. Tyto produkty tvoří cca 99,5 % nabídky celého e-shopu. Pokud není uvedeno jinak, tak na produkty označené jako na externím skladě sleva nikdy neplatí.

nahoru

Dotazy k reklamacím a odstoupení od kupní smlouvy

Poskytuje Karel na zboží záruku?

 • Ano, na nové zboží je ze zákona poskytována záruka 24 měsíců. Na zboží použité, nebo na zboží se sníženou hodnotou může být záruka zkrácena na 12 měsíců.

Kde mohu záruku uplatnit?

 • Záruku uplatníte přímo u mě a to nejlépe nahlášením reklamace v mém Centru podpory zákazníků.
 • Vzhledem k nabídce bazarového zboží bohužel nedokáži říct, zda u jednotlivých produktů ještě platí tovární záruka přímo od výrobce. Vždy se ale můžete zkusit obrátit s dotazem na autorizovaný servis daného výrobce.

Mohu u Karla zboží vrátit ve 14denní lhůtě? Jak mám postupovat?

 • Ano, s vrácením zboží ve 14 denní lhůtě u mě není problém.
 • Pokud Vám zboží nesedí, nebo se Vám nelíbí, nebo prostě jen nesplnilo Vaše očekávání, kontaktujte mě prosím prvně v mém Centru podpory zákazníků a já Vám co nejdříve zašlu instrukce k vrácení zboží. Nahlášení předem je důležité pro co nejrychlejší vyřízení. Já totiž předem Vaše zboží budu očekávat a mohu jej pak mnohem rychleji zpracovat a vrátit Vám peníze.
 • Pokud se rozhodnete zboží zaslat, aniž byste mi dali předem vědět, zašlete jej prosím na adresu uvedenou pod bodem Kam zaslat zboží, které chci vrátit (odstoupení od kupní smlouvy)? Dovoluji si upozornit, že pokud mi nedáte předem vědět, že zboží vracíte, nepodaří se mi Vaši žádost vyřídit tak rychle, jako v případě nahlášení vrácení zboží předem.

Kam zaslat reklamované zboží?

 • Nejprve se, prosím, ujistěte, že jste mi nahlásili, že budete zboží reklamovat přes moje Centrum podpory zákazníků. Díky tomu podpoříte maximálně hladký a rychlý průběh celé reklamace.
 • Zboží mi zašlete na adresu:

PZ Logistic, a.s. - OdKarla.cz
Bratří Štefanů 1169/71a
500 03 Hradec Králové

Ke zboží prosím přiložte vyplněný reklamační formulář v PDF, nebo reklamační formulář v DOCX, ať poznám, co reklamujete a o jakou objednávku se jedna.

Kam zaslat zboží, které chci vrátit (odstoupení od kupní smlouvy)?

 • Nejprve se, prosím, ujistěte, že jste mi nahlásili, že budete zboží vracet přes moje Centrum podpory zákazníků. Díky tomu podpoříte maximálně hladký a rychlý průběh celého odstouepní od kupní smlouvy.
 • Postup je stejný jako v případě reklamace. To znamená, že mi zboží musíte zaslat na adresu:

PZ Logistic, a.s. - OdKarla.cz
Bratří Štefanů 1169/71a
500 03 Hradec Králové

A ke zboží přiložíte písemné odstoupení od kupní smlouvy. Zde najdete formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v PDF a zde formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v DOCX.

Jak dlouho trvá vyřízení reklamace a jak dlouho trvá vyřízení odstoupení od kupní smlouvy?

 • Na vyřízení reklamace mám 30 dní od jejího přijetí. Ale nehledě na tuto zákonnou lhůtu se vždy snažím o to, aby to bylo co nejrychleji. O výsledku Vás samozřejmě budu informovat.
 • Na vyřízení odstoupení od kupní smlouvy mám 14 dní od jejího přijetí. I v tomto případě se bez ohledu ná zákonnou lhůtu snažím vyřešit vše co nejdříve.
 • Pokud budete mít k postupu vyřízení reklamace, nebo odstoupení od kupní smlouvy dotaz, kdykoliv mi můžete zavolat a zeptat se, jak to aktuálně vypadá.

Co všechno musím se zbožím zaslat, pokud jej reklamuji, nebo odstupuji od kupní smlouvy?

 • V případě reklamace i v případě odstoupení od kupní smlouvy je třeba poslat vždy kompletní balení. To znamená, že všechno, co jsem Vám poslal, když jsi zboží objednali, potřebuji poslat zpět.

Co dělat, pokud mi zboží dorazí poškozené?

 • Tohle je ošemetná věc. Pokud je zboží viditelně poškozené už při dodání přepravcem, tak mě o tom ihned informujte a zároveň sepište s přepravcem protokol o poškození zboží. Pokud zjistíte poškození při přepravě až po rozbalení zásilky, což se také může stát, pak je třeba mě neprodleně kontaktovat. Já Vám řeknu, jak v konkrétní situaci postupovat. Obzvláště při zjištění poškození až po převzetí od přepravce je třeba mě kontaktovat ihned. Vyhneme se tak případným nepříjemnostem při zjišťování, kdo zboží poškodil.

nahoru

Ostatní dotazy

Jak se přihlásit k odběru newsletteru?

 • Úplně nejjednodušším způsobem bude, pokud vyplníte svůj mail v patičce mého webu. Na tuto adresu Vám pak budu zasílat super nabídky a další skvělé akce a slevy.
  Odběr Newsletteru Odběr Newsletteru

Jak se odhlásit z odběru newsletteru?

 • První a nejjednodušší možností je, pokud přímo v e-mailu, který si nepřejte dostávat, kliknete v patičce na odkaz "Odhlásit z odběru newsletteru". Tím se automaticky ihned odhlásíte.
 • Druhou možností je, že odpovíte na newsletter, který jste ode mě dostali, že si nepřejete další nabídky dostávat. Vyřadím Vás z databáze příjemců ručně.
 • Pokud byste si to v budoucnu rozmysleli, můžete se k odběru přihlásit kdykoliv znovu - viz bod Jak se přihlásit k odběru newsletteru?.

nahoru